S'Avaru
di Gigi Piu

Baiat un’avaru in d’una ’idda
Chi fut a s’irricchire risolutu
Tota sa vida sua-murr-assuttu
Contrariu a sa pett-e a s’ambidda.

S’hat fattu sas iscalpas de ispidda
ei sas calzas, de foz-’e almuttu
e si murrunzat su latte ch’at sutu
sende minore dae sa mamidda;

Già non ch’est cun sos depidos a fundu,
Est in pena pensend-a s’irrichire
E po unu centesimu s’ atzuffat;

It-addurat a fagher in su mundu
Si no ischit gosare, ne patire
Non si ’estit, ne mandigat, ne buffat.-

Magumadas su 2002