S’urtimu grina ‘e luche…
de Giovanni Piga

Unu Versu codianu
in su bàntzicu ‘e s’intrighinu
su sentìu mi chìlliat
che frina ‘e alas d’una mariposa.

Nara·mi si l‘intendes
su frùsiu ‘e su bentu
chi lu giughet in àndias
che pessu ‘e prima bia
in runda intro sa Mente Biaita?
Chircande est chen’aficu
s’arrastu ‘e sos manzanos
irghelaos
che arpilias de sole.

Ma tue non rispondes…

In s’òspile ‘e su tempus,
ube rughent sas dies tirchinadas
s’est pèrdiu isarbuliu
su coro meu fartau
dae impudos bidustos
e lamentos de ossos d’innossentes.

Ti muto… non rispondes…
Non bi resesso a ti sichire còdias…

Si nch’est iscuricande:
s’ùrtima grina ‘e luche
a s’istrumpa est gherrande
chin sas s’isperas meas incanias
in cherta ‘e abbadinare
s’Atonzu meu reberde.

S’est pesande su bentu ‘e iscra ruja
tutande sas orminas de su nudda
chi si m’est pizicande
a su cherbeddu
che sàgada ‘e traghinu assidricau…
Dego, topi-topi
sico a ghetare passos
in custu mundu prenu ‘e zente surda
ocros a un’Iberru ‘e…solidade.

Ti muto…Non rispondes
…colada Pitzinnia.

III° prèmiu in sa XXXII editzione de su Premiu de poesia Antoni Andria Cucca setzione versos isoltos, Ossi 15 de Làmpadas 2019.