S’untana manna
de Pietrino Monni

Acchirran a passu lestru a s’arvurinu
Pizzinnas de Montesantu e de Lampione
Benin puru dae Parraghine e dae Cadone
Chin grascios e tinas si ponen in caminu

Abba vrisca b’escit a pressione
Dae deche cannones su manzanu
“S’untana manna” accuntentat su cristianu
Sia chi pichet padedda o lamone

N’essin garrigas e cuntentas in su coro
Mantenenne s’equilibriu a donzi passu
Chircande de no appompiare a bassu
Po arribare chin s’abba a dom’issoro

“S’untana manna” it una vera miniera
Po tottu canta sa populazione
Accuntentabat s’assididu a s’occasione
It po Orune una ricchessa vera

Dae prus de unu seculu fundada
At intessu brigas de cada zenia
E irrocos e contos de una bia
Ma chin su tempus est già irmenticada