S’istraccu piscadore
di Salvatore Ladu

Oje su chelu limpidu e serenu
M'invitada a bisare, est cara a monte,
A lampizzu su sole in s'orizzonte.
Morit sa die e in cherveddu ischidat
Su tempus birde chin'intro s'annidat
Cun su libru ‘e sa vida ‘e contos prenu.

Cando bezzos canudos, s'infìnidu
Mirande, si sun postoso a contare
Cant'est dura sa vida andar' in mare
Piscande in undas gravidas, salias
Barchitta a remu, manos incallias
Su chi li est costadu e cant'an bidu.

De unu piscadore a sa ezzesa
Senz'aere in busciacca mancu soddu
Ses postu a camminare rem'a coddu
Assinternu cun passu misuradu
Finas a candu Tana domandadu,
Si vidi andande a cocher pane 'e vresa

Da sa cara sulcada, ma cuntentu
Falan lacrimas dulches, ch'hat cumpresu
Cantu da s'arenile fìt attesu.
Beneighende sa terra, su trettu
Uè s'at fattu un'umile pinnettu,
Irmentigande s'antigu istrumentu.

Oje in su canudu jennargentu
Nuscada armidda in baddes beneittas
Tra melidos d'anzonese e caprittas
Pintat undas drommias in sos telos
Sa luna prena e isteddados chelos
Banzigados da alidos de ventu.

Paret su mere de su mundu intreu
A s'umbra de unu chercu seculare
E l'intenden che turtura cantare
Versos de Montanaru e de Mereu.

Menzione al “Premio Posada” 2009

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile