S’ispiga cuntenta
di Salvatore Enne

Cando so sicca e ben’ingranida,
a segundu su tempus de s’annada,
da su massazu mind’io messada;
poi fat’a sa trebbia partida

e in bidda, ca b’ad zente famida,
a su molinu mind’io leada,
e tott’in d’unu m’agat’impastada
pro mi fagher a fresa saborida.

Una parte mi faghen a cogones,
s’ater’a pastas de onzi zenia,
muzzitos e diversos maccarrones;

e so cuntenta pro sa parte mia
ca sustentande tottu sas pessonas
fatto progressu a s’umana zenia.