S’illusu
de Pietrino Monni


Sa tzappa t’as iscuttu a s’iscarpone
Ca no is abituadu a traballare
Has pessadu solu a ti passare
Settidu a issettare in su contone

Isperanne unu postu de valore
Promissu da unu politicu balente
Chi non ti teniat post’ in mente
Ma t’isfruttavat a donzi occasione

E ti mannabat a sa binza e a s’ortu
Chene esser ortulanu o binzaresu
De gai ti teniat che cane presu
Che nave ancorada indunu portu

Coladu as sa vida che repressu
Chin sa conca prena de ingannos
Issettanne pro meses e pro annos
Cussu postu chi t’at lassadu fessu