S’últim’ozu
de Giuanne Chessa

Chi ti fint aprontende no ischia,
pro ‘untare su fusu, s’últim’ozu,
e b’inchender lughínzal’ ‘e lantia.
In cuss’istruncadórju t’ ‘ido ispozu,
intre su carru ch’iscurret titia
de s’alvu lizu ammisturadu a lozu,
petzi chin sas paràulas chintadas
chi ti ballant intundu… aggualadas.

02.02.2016