S’àlvure ’e sa chessa
de Franciscu Fulghesu noto Cicino

Est un’àlvure ’e chessa irrobustida
chi su nonnu e bisnonnu s’avvertèntzia,
intendo racontare, l’at sighida
vigile, cun amore e cun passèntzia.

Mortu bisnonnu, nonnu cuntzedida
l’at a babbu e lassat sa presèntzia:
oe est mia, bella, ancora in vida
tochende sa cuinta discendèntzia.

Tres metros circolares at de bustu,
riparat animales: sas fromigas
chi li percurren su cavosu fustu.

E faghet parte dògni momentu
de disciplinas d’èpocas antigas
ùnicu esemplare monumentu.