S’urtimu basidu
di Vincenzo Quartu

Una lambriga, improvvisamenti,
de is ogus e’ ispuntada i, a bellu a bellu,
ateras dd’hant sighìa sciundendi is trempas.
M’has imprassau a istrintu e silenziosa
ses abarrada po pagus istantis,
tremendi appena, appena zunchiendi.
Donau m’has unu basidu in su fronti
e, castiendi fissa is ogus mius:
« Custu e’ po mama tua » m’hasi nau,
« po filla mia chi prus no hap’ a biri.
Saludamidda, imprassamidda a forti,
naraddi ch’in su coru miu dda tengu
e in sa menti, in dogna momentu. »
Sa boxi ti tremìat e tui tremìasta
totu cantu che una folla a su ’entu.
Deu ti castiàu e su coru
mi parìat de m’intendi trappassai
de parti in parti de unu ’otteddu.
E, prima ’e ti lassai, t’hapu nau:
« A mama, nonna, dd’has a biri ancora. »
Ma ses istetia profetessa bona
e a filla tua prus non dd’hasi bia,
ca in pagu’ mesis t’indi ses andada.
E cussu basidu esti stetiu s’urtimu.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!