S'ULTIMU PARADISU

In d'unu caldu sero de istiu
Chilcande unu pagu de friscura
Ando po m 'infriscare in calchi riu

Ca intr'e idda troppu sa calura
E i sos cantaros chi sun assuttos
Dant quasi unu sensu de paura.

Culpa de cuddos pagos farabuttos
Chi bien sas cosas dae attesu
Toccan a nois solu sos succuttos.

E gai coment 'a mie ogn 'Iscanesu
Chi attid abba dae sa funtana
Pensat: 'Arrazz 'e inari mal 'ispesu".

Pagande sa bullett 'a mala gana
De s 'abba nostra semper pius preziosa
Leamos arrennegos e mattana

E oe puru sa matessi cosa
Cando mi soe post 'a nde buffare
Calaid ruinzad'e disgustosa.

Assora mi so' decis 'e andare
A un' 'e sos rios pius vicinos
Nessi po mi poder samunare.

Mi ciappo in s 'incrociu 'e sos caminos
Chi andan a Fissul'e Pischina
Rugande cunzados e gialdinos

Saltiand' allegru calchi muderina
E calchi dirruttu cantalire
Cun d'ogni razz 'e tipu de ispina

Mentres chi sa die fu po finire
Arriv 'a su ponte de Laccheddos
E pius no' podia prosighire

B'hiat tentande duos omineddos
In divisa armados de pistola
De mala cispa e pagos faeddos

Postu mi han in faccia una fazzola
Nandemi: segretu est su passaggiu
E si che passat una olta sola".

Cando hia giai perdiu su coraggiu
Mi lean sa benda e a s 'improvvisu
Fu' cambiadu totu su paesaggiu

Sas duas gualdias cun d'unu sorrisu
Faghen s'inchinu mi toccan sa manu
Nande: ben 'ennidu in custu paisu.

Poi si allontanan pianu pianu
Lassandemi sutta unu signale
Chi bi leggìat sa peraula "1scanu"

Fu' postu vicinu a unu canale
Coltivadu a d'ogni tipu 'e frutta
E altu rigogliosu vegetale.

Da una creja appena pius a sutta
S'in tendiat da s'altoparlante
Sa preiga cun boghe risoluta,

E sas campanas cun bogh 'isquillante
Daian a sa oghe 'è su vicariu
Unu tonu solenne e importante,

A d'ogni qualtu malcande s'orariu
Po ammentar'a sos credentes s'ora
De missas funziones e rosariu.

Ite ristoru po sa zent 'e fora
A intender su melodiosu sonu
De s'organu antigu intatti ancora!

Chie est cun Morfeo in abbandonu
Intendet sas preigas da su lettu
E li diventat s 'animu prus bonu,

Narat sas oraziones e in segretu
Cun sentimentu a su preigadore
Mandat peraulas bellas, in dialettu.

Sos abitantes tot 'in pagh 'è amore
Viven in custa idda fortunada
Inue deo mi ciapp 'ispettadore

Cando sa funzione est terminada
Sas feminas cuminzan a rientrare
Serias a conca bassa a s'assentada.

Sighinde sa idda a visitare
Mi paret d'ogni passu pius bella
Chi quasi m 'enit gan 'e b 'abitare.

In d 'ogn 'istrada b 'èst sa funtanella
Cun abba frisca a soddisfazione
Chi allegrat e ispirat sa favella.

Un 'antigu abbadolz 'in s 'istradone
Rendet cun tent 'in coro su pastore
Cando a sero abbat su masone,

E a su manzanu calchi zappadore
S'infriscat e prenat sa fraschera
Primm 'è andare a cara a su laore,

Poi torrad istraccu a tradda sera
A pe cun d'una beltul'è truigos
Ca est poberu a leare sa corriera.

Passat sutta sos ulimos antigos
E lentu si girat sa piazzetta
Po poder saludare sos amigos.

Abbell'abbellu una motoretta
Cun d'unu modernu centurione
Andat in s 'origheddu 'e sa cunetta

E in zon 'è Rioro su pedone
Passizzat tranquillu e ben 'assentu
Subr'unu altu e largu banchettone,

Abbaidat a terra ed est attentu
A non ponner se pe subr'è sos frores
Chi naschen in buccos de cimentu.

In cappelleddu duos o tres signores
Controllana, serios cun cussenzia
Totu sos fraigos e sos muradores.

Bennida est s'ora 'e sa partenzia
Cun dispiaghere mi ponz 'in caminu
Ilmentigrandemi de s'av vertenzia.

M'enid a mente propr 'in su trainu
Su chi sos gualdianos m 'hiana nadu
Bidindelos subra 'è su puntinu,

Da bell'a nou mi ciappo bendadu
Carrigu de ru in d'unu iscameddu
Tristu in su coro e isconsoladu,

Mi lean torra su mancaloreddu
E naran cun espressione dura:
"Perdid'has su paradisu, s'iscureddu".

Torr'a giampiare muros e crisura
Istraccu moltu arriv 'a su chizzone
Inue hia lassadu sa vettura

In mesu ‘e buldellu e confusione
M'avvicino e in su parabrezza
Bio ch 'hian postu contravvinzione

Seriu mi sezz 'in d'una pezza
S'ultima de s'antigu Iscanu pisu
De sas bellesas de sa idda ezza

S'ultimu picculeddu è paradisu.

Renzo Rosa (Scano)

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!