S’ULTIMU BALUARDU..

Mira chi est s’ultimu baluardu
cust’era nostra chi semus vivinde,
po mantennere in fida su sardu.
Salvalu prestu ca si ch’est morinde.
Si perit como diventas bastardu,
su sambenadu tou ses bocchinde.

Chistiona, za l’ischis chistionare,
sa limba ch’as imparadu dae minore,
faeddala senza tinde birgonzare,
riconnosche su pregiu, su valore.
Si no cheres ch‘enzad’ a mancare,
tramandala in su tempus benidore.

Su pitzinnu dae cando criatura
faeddalu in sardu, ca est dovere,
tzedili tottu sa sarda cultura,
totta sa chi tenes in podere:
istoria, poesia, litteratura;
ca no ses tue ebbia su mere.

Cunsidera bene e cabu pone,
este unu dirittu cunsagradu
de ponner sa cultura a cumone:
si a tie nudda aiana imparadu
- si bi pensas cun giusta resone-
che ainu ignorante fus bistadu.

Giovanni Michele Migali

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!