S’Omine a tempus
di Giuseppe Concas

S’andas contr’a su tempus es guai
sighi su passu tuo e anda goi
e nò ti manche su corazzu mai.

Si camin’abbellu arrivas poi
si curres troppu mai ses’eguru
ti consuma sa pranta intende oi.

Ca incertu è su caminu e su futuru
sa carena ti pones a prou
manu manu sighind’es pius duru

e magari resistente su pè dou
spraniadu nò andas a lontanu
e ti doca de ponnes ferru nou.

Lea su onu e lassa su mezzanu
e b’etande su passu istabi attentu
fin’agatare su caminu sanu.

Mantene sa mente i movimentu
frisca e a su dovere puntuale
ca utile es d’onz’isperimentu.

Pro imbentu e tottu in generale
de pius una bona meighina
pro curare cussu bruttu male.

Chè radicada cussa raighina
cando e improvisu si presentada
inpresse m’anda s’omine a ruina.

Traitora distruet e annientat
nde priva sa vida prima e s’ora
si carchi cosa e bonu nò inventat.

In cust’era moderna, e ancora
magari a d’ananti andande siasa
se dae sa centrale allargu fora.

Prò sanare certas maladias
b’ha zente meda ispetande a tie
non bies s’ora de bos mantennes bias.

Magari a lettu e frittos che nie
affrontade su male cun passenzia
sperande chi arrive sa die

a s’iscoppu de totta sa silenzia
sos chi su invasos torren sanos
perfetta meighina e connoschensia.

Pro su nene e dottu sos umanos.

Bolotana 29-10-2007

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!