S’ISTORIA DE ZIU BACCHIS PISU DE ARRIOLA

Cust'est s'istoria de ziu Bachis Pisu
De sessant’annos mesu analfabeta,
C’hat semper vividu in d'una pinnetta
A duos chilometros da su paisu.

Tottu sa vid’isculzu l'han connottu
Girand’in su campu ‘e sas calzoffas
Faghinde nassas e tesside goffas
Chi a sa fine regalaid a tottu.

Sos fruttos de s’oltu in sa carriola
Los carrigait prestu a su manzanu
Po che los trazzar’a pianu pianu
A su melcadu a centru de Arriola.

Po battor soddos la daiat sa cosa
Tramatas cugumen’e chibudda
M’a oltas mneda fu tottu po nudda
A chie teniat famiglia numerosa.

Istrazzuladu dae su bonu coro
Ma cun s'idea de azzuar’a tottu
Po issu unu pagu ‘e pane cottu
In sa pinnetta fud unu tesoro.

Semper bistadu omine credente
E mai in fida sua hat frastimadu
Po cussu su cont'est arrivadu
Finas a origas de S’Onnipotente.

Unu notte in s’or’e unu prantone
S’est drommidu istraccu e tott'in d'una
Appenas chi cuada s’est sa luna,
Santu Pedru li essid in bisione

Imboligad’in d’unu biancu velu
Carrigu ‘e craes tottu sorridente
L'abbaidad e cun boghe potente
Li narat “mi mandan dae su chelu”

Da palt’e DEUS ti tepp’avvisare
Chi sa diga ‘e su tirso nd’est ruinde
Ei sa forza de s’abba est distruinde
Tottugantu sas biddas.fin’a mare.

S’ad a salvare solu paga zente
E tue chi as viviu chena lussos
Amos decisu ses unu de cussos
Ti l’assiguro deo veraramente.

E gasi nande a su paradisu
Che olat luminosu cant'e un astru
E intantu cuminzat su disastru
E s'avventura de ziu Bacchis Pisu.

Fuit fattu die, e appenas su lugore
De sos isteddos si bidiat lontanu
Chi abbizzadu nd’est su campidanu
Da unu potentissimu rumore

Sa zente si fuiat, disisperada
A chie in s'istrada, a chie in su campu
Tottu in chilcha ‘e una via ‘e iscampu
Abboghinande "sa diga est crollada!”

Sas biddas de affacca no bi sun prusu
Tottu sa forz’e s’abba ch’ad ispintu
E ziu Pisu cun s’abb’a su chintu
Rattandesi un'origa bi riet susu.

Arrivad unu cun d'una balchitta
E lu ticchirriat "prestu movvissindi!"
E issu “andai, anddaissindi”
Narat tranquigliu in mes’e sabba fritta.

Tetteru frimmu che un’istatu’e brunzu,
E cun sa car’in color’e frenugu,
Cun s'abba chi l'arrivad a su trugu
E su rosariu istrintu intr’e su punzu.

Lestr'unu piscadore in balc’a remos
L'ettat sa fune po nde lu salvare
E issu: “Sidd’appu nnau de andare,
Deo seu salvu non sezzo cun nemoso".

Poi benit s’unda e che tirat s’oltu
E tottu sa zona est unu mare,
Ziu Bacchis finid’at de pregare
S’abba l'ad ammuntadu e si ch’est moltu.

Cun duas aligheddas in s'ischina
Che pigad a su chelu moggiu moggiu
Po issu frimmadu el s’arralogiu
Su chi cumandat sa fida terrina

Bussad’a una gianna arrennegadu,
Abberit Santu Pedru, e a s'alba bianca
L'ettat ziu Pisu lestru sa farranca
E bi la tirad nande "m’as frigadu!”

Assora suzzedid una gherra
Chi s'intendian sos colpos dae tesu,
Nd’essit Deus, si poned in mesu,
E che troulan tottos tres a terra

Arrivan santos da dogni chizzone
B’at mossos, calchies, alas troffizzadas,
Rosarios, rughes tott'ispravvinadas,
Chilcos de lughe postos a muntone.

A s’improvvisu lughed un'isteddu
E in mesu ‘e sos colores de s'aurora
Passad una bellissima Signora
Accumpagnada da unu pizzinneddu.

Tottu si calman, e sa paghe santa
Torrad in chelu, e unu sorrisu
Su pizzinneddu faghed a ziu Pisu
Chi est ancora arrogant'arroganta.

“Cosa stà succedèndo lì”, domandada
“Perchè ha pesato custu pupusone?”.
E issu: “Inoghe ch’at calch’imbroglione
Si no domandel’a chi cumandada!”

“M’azzis prommissu ch’addurai biu
E Santu Pedru mi l’hat nad’a boghe,
Invece l'idides soe inoghe
A pustis chi trazzau mi ch’at su riu!”

E DEUS li rispondet tott'istraccu:
“T’appo mandadu duas imbarcaziones,
Si no approffittas de sas occasiones
Assora ti lu nalzo chi ses maccu!”

Renzo Rosa (Scano)

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!