S'Ispiga
de Maria Luisa Pisanu

Dae mesu 'e su fenu
e s'erba sorighina,
tenner'ispiga ti ses accontrada,
non times su selenu,
ne de ardu s'ispina,
che bandela in sa festa ses pesada;
zughes su ranu prenu,
forte sa raighina
e ti godis su sole, consolada.
Cando ses in assenta,
ti lassas ninniare da' su 'entu.

As de oro sa 'este,
non b'at trattu ch'es buzu,
diliga e arta creschet sa carena.
Abizadu si nd'este
su papaule ruzu
e li 'uddit su sambene in sa vena.
Non tzedis, ses areste,
lu lassas in annuzu
e si falat distruttu da' sa pena.
Tue, sempre prus bella,
ses nòdida, in su campu, che istella.

Austu ch'es passadu,
intradu nd'es s'atunzu,
nues nieddas s'isparghen che telu,
su sole s'es cuadu
o 'essidi a murrunzu,
sempre prus frittu s'es fattu su chelu;
su cambu cancaradu,
de trigu cussu punzu,
non rezet prus e lu tzedit cun zelu,
E sa pobera ispiga?
La paschet s'ainu, cun sa puntriga!

Menzione s'Onore al 25° Concorso di poesia in Lingua Sarda “Sant’Antoni de su o’u” - Mamoiada 17-01-2016