S'ISETTU
di Mimmia Soro

Tres meses e pius caru Cuginu
so invanu isettende risposta,
deo t'hapo mandadu a giru e posta
calchi versu cumpostu a taulinu.

Puntuale, dogni die su postinu.
passad'inoghe, ma no faghet sosta,
paret lu siat fatende apposta
candíscanzadu mi faghet s'inchinu.

Ma sos caros chi t'hana in pensamentu
preferin sa risposta no tratenzada
caru Giacomo telu in ammentu.

Pro ch'intatu s'amore si mantenzada
narada un'antigu testamentu
unu chi andede, s'ateru chi enzada.