S'industrializatzione de sa Sardigna Centrale
de Silvestro Loddo

Unturzos sun bènnidos dae tesu
a t'ispulpare carre e speigu.
Como Sardigna mia de Mesu
non se lìmpia che a prima che un'isprigu
ca sos tuos bellos campos ana resu
a muntonàrzu ue faghiat su trigu.
E semus chene masone e tribàgliu
ca in su pianificare an fatu isbàgliu.
______________________________
L'an giamada industrializatzione
fit menzus a li narrer distrutzione!

Frùmini de Quartu s'oto de austu de su duamiz'e trèighi