S'imbustu
di Pedru Pisurzi

1.
Si naras ch'has un'imbustu
naralu, chi ja est beru.

2.
Un'imbust'has de remeju
in cosinzu, e in sestu,
tou siat o anzenu.
Da chi t'hat postu seju
non ti dat nient'impestu
lu portes istrint'o lenu.
Lead'has a oju pienu
ca su pannu t'est gustadu.
A oju pienu has leadu
ch'has su cagliaresu ispintu.
Da chi t'hat postu seju
non ti dat nient'impestu.
Ah! chi ti riet in chintu
non meressiat a tie;
ahi! ch'in chintu ti rie',
mirade ite bella sorte!
Da chi t'hat postu seju
non ti dat nient'impestu
istrint'o lenu lu portes.
A s'infache non lu 'ortes
si cheres chi no lu tacche,
no lu 'ortes a s'infache
pro non li perder su lustru.

3.
Portalu sempre a s'imbesse
si cheres chi duret meda,
si no est die 'agadia.
Non s’ ‘ischit d'ite det esse',
sol'ischimus ch'est de seda,
pelfa, istoffa, o lama siat.
Causadu has gelosia
a sas de pius altu gradu,
gelosia has causadu
a segnoras e a damas.
Non s'ischit d'ite det esse'
sol'ischimus ch'est de seda;
siat pelfa, istoffa o lama
unu pinzos has a fama
chi bi rien sos cosinzos,
tenes a fama unu pinzos
bestilu a mudas, e boffa.
Non s'ischit d'ite det esse',
sol'ischimus ch'est de seda,
siat pelfa, lama o istoffa.
De totu ti rie, e moffa,
de sas uguales a tie;
moffadi de totu, e rie,
chi no nd’ ‘ogan chei custu.

4.
Si bessis mudada 'asie
cun cuss'imbustu fantastigu
superas sas uguales.
Si ponias mente a mie
lu dias portare a càstigu
in sas dies prinzipales.
Servidu t'han curiales
sas mastras chi l'han cosidu,
curiales t'han servidu,
malu gagnu, a ti nde rie'?
Si ponias mente a mie
lu dias portare a càstigu
in sas prinzipales dies.
Solu mancat chi ti lies
in testa su muccarolu,
chi ti lies mancat solu
cubertedda e iscoffia.
Si ponias mente a mie
lu dias portar'a càstigu
in sas dies bagadias.
Pensâs chi no bi jompias
a l'haer, comente l'has,
chi no bi jompias pensâs
a l'haer a Mesuaustu?

5.
Su chi m'hat meravizadu
est ch'ue l'han aggiuntu
paret chi non siat giuntu.
Chie su pannu hat leadu
non gîghiat s'oju puntu,
capazze fit cant'e cantu.
Dadeli totu su 'antu,
li toccat in veridade.
Totu su 'antu li dade,
no est pinzos d'imbarrazzu:
chie su pannu hat leadu
non teniat s'oju puntu,
de mercanzia est capazzu.
Ah! ch'istei troppu pazzu
chi unu non mi nde lêi,
ah chi troppu pazzu istei
cando in sa buttega fìa.
Chie su pannu hat leadu
non teniat s'oju puntu,
capazz'est de mercanzia
chi ti deghet, maladia!
Su pannu in color’ ‘e feghe,
maladia!, chi ti deghe'
che beste de preidéru!

6.
Che tue bene cumposta
cun s'imbustu laoradu
a passamanu biancu:
pro su preju chi ti costa'
de zertu no has pagadu
sa manifattura mancu.
Un'imbust'has francu francu
pro duos tantos no lu das.
Francu un'imbustu has
de portare a mudadura.
Pro su preju chi ti costat
de zertu non l'has pagadu
mancu sa manifattura,
pius montat s'abbertura
de su pannu, però contat.
S'abbertura pius montat
pro culpa de su trapperi.
Pro su preju chi ti costat
de zertu no has pagadu
sa manifattura peri;
cant'has fattu ministeri
l'has comporadu barattu,
ministeri cant'has fattu
l'has tentu baratt'e giustu.

7.
Bessi galana e pomposa
cun cussu pinzos d'appentu
chi non lu pagat dinari.
Sa robba est valorosa,
su sestu est a s'intentu,
su cosinzu est singolari:
baranta liras mancari
l'istiman, si ti lu miran,
mancari baranta liras
bastan pro simile pinzos,
sa robba est valorosa.
Su sestu est a s'intentu,
unicos sun sos cosinzos,
no intr'in sos imbuddinzos
de similes laberintos,
in sos imbuddinzos no intro
pro pius che mai nd'este.
Sa robb'est valorosa,
su sest'est a s'intentu,
unicu su cosinzu este,
no lu 'endas ne l'impreste
si cheres chi no m'offenda,
no l'impreste ne lu 'enda
ca ch'hat zente ch'hat gustu.

8.
Zente ch'hat chi lu disizat
cantos si lu miran gai
in dossu bene cumpostu.
A su rasu s'assimizat
però no est rasu mai
ch'est pannu de pius costu.
Agettas non b'han postu
si no traucos e fettas,
non b'han postu agettas
chi fit istadu mezus.
A su rasu s'assimizat
però no est rasu mai
ch'est pannu de costu piusu,
non che fit istadu in usu
de lu portare frunidu,
in usu mai s'est bidu
e tue l'has giutu ocannu.
A su rasu s'assimizat
però no est rasu mai
ch'est de pius costu pannu.
Non t'est iscassu ne mannu,
già ti l'han fattu a cumpassu,
non t'est mannu ne iscassu,
già t’andat dechid’e giustu.

9.
Si naras ch’as un’imbustu
naralu, chi ja est beru.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!