S' Esule
di Pittanu Moretti

M’aumentan sas penas
Cherinde ilmentigare
Una vida piena de amarguras!
Cando bi penso apenas
Mi faghet penetrare
Ind’un’abissu ch’incutit pauras!
Ma ohimè! Ite tento?
Cun chie mi lamento
Sende solingu in sas selvas oscuras?
Paradu derelitu
A cunvivere cun belvas de su litu!

A sas duras montagnas
Chi circundan sos bentos,
esponzo custu viver afannosu,
ch’aberin sas intragnas
a sos mios lamentos
e nde rimandan s’eco lastimosu!
E deo ue m’agato,
de sas lagrimas fato
guasi unu torrente impetuosu.
Ah vida disdiciada!
Ah fortuna pro me male girada!

Non b'at isventuradu,
Pro chi penas punghentes
apet passadu, chi sufret che deo!
Ca sa paga m'an dadu
sos pròpios parentes
a sos chi prus fidele istadu seo;
e finamentas oe
risentinde nde soe
ne liberu da' issos no mi creo!
Ne d'àteros amigos,
giòvanos che a mie e prus antigos.

Narrer a didu tentu
cant'apesi a penare
e rènderlu a sos Sardos manifestu :
dia esser cuntentu
si fessit che pagare
sa murta sola senz'àteru infestu.
Cantas boltas pregadu
ap'a Deus chi leadu
da' su mundu m'aeret cantu prestu,
proghi no aere ‘ida
simile zente cundennada in vida.

No solu prezziadu
m'at sa pàtria mia,
ch'infame mi cheriat figurare!
Cantu m'at causadu,
Deus l'ischit ebbia
e deo, ch'apo dèvidu pagare;
pro s'onore, sa fama
mia, babu e mama
cantu dèvidu an sacrificare,
pro culpa , e trista zente
chi perseghidu m'an sempr'innozzente.

Santu e veneràbile
chi est su zuramentu,
Cristos lu nesit a San'Austinu;
ma cussa zente est dàbile
chi nde fàghene chentu
ca ischin da-e minores su caminu;
a s'avisu 'e s'usceri
a Corte che a zilleri
curren che ch'anden a bufare inu;
e poi s'ammischinan
daghi unu mundu 'e zente arruinan.

Zertas monzas segretas
ana calunniadu
sos chi no pensan a su bonu mai;
cun malas canzonetas
ch'ant in giru mandadu
infamiende de goi e de gai;
e che pùblicos missos
pro sinde salvar issos
a mie ana postu in su guai;
menomale chi poi
invece 'e narrer gai nesint goi!

Umile cun passènsia
mi so apresentadu
a sa Pretura, a tribunale e a Corte;
ma sa mia innossènsia
semper at triunfadu
e chi so senza culpa m’anto forte;
e totu nd'ana tentu
su falsu giuramentu
e senza poder lograre sa sorte
de m'ider cundennadu,
coment’ian tra pare congiuradu.

M'obligat de cagliare,
su còdice penale,
su nomen de custos bruttos pegos;
oltr'a ispergiurare,
a su chi faghen male
poi lis andan fatu a usu ‘e zegos;
sun arrivados cussos
a forza de recussos,
a mi privare 'e bonos impiegos:
e si mi fi' istentadu
m'aian zertamente arruinadu.

A daghi mi so idu
dàremi su contràriu,
timidu apo calch'àter'iscena:
pro cussu so partidu,
èsule volontàriu,
a viver tranquillu in terr’anzena,
inue ap'incontradu
zente de bonu istadu
e terra de delizias piena ;
logu ‘e dulche recreu
ca regnat sa santa paghe ‘e Deu!

Apena apo passadu
Cussos pitìcos montes
Chi circundan Cuglieri e Iscanu,
s’adios’apo dadu
a mares, rios, fontes
fors’a nos bider a tempus lontanu;
tramando unu suspiru
e oh, nou respiru,
mi rendet tranquillu, friscu e sanu ;
cantu m’illargo e cantu
prus incontro delizias e incantu.

Infines ammentare
Nemmancu in bisione,
no ti cherzo pius, tempus passadu;
esule cherz’istare
cun soddisfazione,
ma no esser infame calculadu!
In futuru e presente
Non mi enzas in mente,
no, infelice logu ue so nadu!
Terra de pestilenzia,
zente senza carater ne cussenzia.

Si b’esseran maneras
De poder cancellare
So natales ch’in te apo tentu,
pro chi nudda m’esseras,
tia sacrificarte
s’esistenzia mia cun cuntentu;
ma, cale Geremia,
trista patria mia
ti cumpiango e nde fato lamentu!
De cussa infamidade
S’impronta tenes pro s’eternidade!.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!