S’Essere vivente
de Peppinu Rosas

Candh'at bisonzu de protetzione
o si chircat su mundanu amore
s'éssere est semprere chircadore
da sa die de sa creatzione.

Candh'at bisonzu d'educatzione
po li dare su mundanu valore
po esser'unu bonu gherradore
pedit consizu onzi occasione.

E a chie lu pedit su cunsizu
penso tottus fatan che a mie
chi in su viver bene ana brama.

De cale ratza siat unu fizu
a tottu sas oras de sa die
custas cosas dimandhat'a sa mama.

Mama su zustu cunsizu ti tada
Est zustu chi òe enzat festada.

Noragugume, 12 5 2019