S'Avrèschida 'e su mundu
de Mario Nurchis

Sa terra fremeìat arridada
bramende
s’abba de sa vida.
Su chelu, ufiadu de amore,
disizaìat
de sumere sa veridade.
Su tempus, bonu a cumandu,
fit frimmu
comente in sa die
de sa creassione.
Mudesa assoluta
in su coro de sos ànghelos
pro s’isetu piùs longu
de s’istoria ‘e su mundu.

Una pitzinna
at nadu calchi cosa,
cussu chi su criadu
aisetaìat dae sempres:
unu Sì,
dàbile, beru e mannu,
est brotadu dae sa libertade
lìbera dae su male.

Intramadu in Issa
est crèschidu
su Re de sa paghe
e como faeddat e insinzat
bivende cun nois
umpar’a s’Ispìritu sou.

Gai dogni òmine
at cada die
un’ucone de isperantzia,
de paghe
e de salvesa.


2° Premiu Poesia Religiosa XXXII Premiu Logudoro Otieri 2013