S’appellu Sardu
S’elettoradu Sardu in S’europa

Tottu sa zente sarda cust’appellu
Intendada a inue és chi sagatada
No lu dedico po esser bellu
Antis si b’àd’irballu mi cumpatada
Ma s’est’avicinande unu burdellu
Est’ora donzi sardu chi cumbattada
Ca zertos son’urdinde cunastuzia
Ch’és zente chi no’ merita fiduzia
------------
Nos cherene vilare una tropea
Ponner’inurtu trà sos isolanoso
Chi po s’elezione europea
Nos abbinan chi sos sicilianos
Chi oe sa Sardigna tott’intrea
Ha già istabilidu sos pianoso
Sos sardos non s’intendene abinadoso
Ca votta po sos suos candidadoso
------------
Purus sos sardos chi che son’ifora
Barbagia, Campidanu, e Logudoro
Intendan cust’appellu ca és s’ora
Po sos sardos chi sardos sun de coro
Forza paris in cust’appellu ancora
Tottu sos sardos chin su vottu issoro
Ede sas sardas non bé manchd’una
Finas as’europeica tribuna
-----------
Tottu cantu su sardu elettoradu
Dappa bene cumprende su mutivu
P’ottenne calicunu deputtadu
Bi chered’un’impegnu preventivu
E i su vilamentu cumbinadu
Divente zero in definitivu
Sos vottos sardos, po sos sardos siana
E i su chi nos tocca no lu diana
------------
Sos sardos d’iscaddura sunu cottoso
Lu distimonza dae cando invasa
S’in s’europa sone irriconnotoso
Non bale poi chi si penta crasa
Duncas prima d’urnare sos vottoso
Bisonzu s’istabilada una basa
Po non bi causare una sorpresa
Tottu sos sardos àppana un’intesa
------------
Cand’in su parlamentu europeu
Non b’à sardu chi avanze proposta
Non s’ispette sa voluntad’é deu
Ca non poded ottennere risposta
Ma si s’osserva cust’appellu meu
Non bé ha forza chi li vatta sosta
Ca si sos sardos vottamus unidoso
Prim’épartire semusu arrividoso
------------
Si cust’appellu meu si permittede
Est’una sarda e loggica campagna
Ue b’à porta chi sardu b’abitede
In pianura siada o montagna
Creo de l’osservare si meritede
Rifiutende ue b’à magagna
Ca nois chin sos sardos isvilupposo
Lis pudimus rispondere a sos lupposo
----------

21-4-1979 Canzittu Luigi