S'annu nobu
di Franceschino Satta

S’annu nobu, in sa jaca, a passu lentu
si pompiat su caminu benidore:
a sa dresta disastru e malumore,
a s’ala manca ràfficas de bentu.
In artu, in bassu, in fundu, unu fumentu
ch’innighedat s’ispiritu ’e s’amore.
Su sole, irfattu, tinghet de dolore
peri sas galanìas de s’ammentu.
E nois, fattu fattu, chene ispera,
chene lusingas ne serenidade
nos forzicamus s’anima e-i su coro.
S’essere un’imbenteri, tottu s’oro
chi b’hamus in su mundu, a galabera
l’haia trasformau in amistade.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!