S’Abbardente
di Giuseppe Concas

In cust’ampulla s’abbardente onu
distilladu da-e sa mama ‘e su inu
es de inatta e fruttu genuinu
a fine in sa mesa e su padronu.

Bene buffadu s’intende su sonu
attonadu che unu mandulinu
ma si abusas tenede unu donu
partis prima e ti faghe’ ‘s’iscontrinu.

Tene Luisi una distilleria
meravizosa tribagliada in siccu
unida paris cun Ladu Maria.

Appena falada da-e su limbiccu
a parentes e zente ‘e cumpanzia
chelos allegra bene a ticu ticu.

Bolotana, 10-7-2009

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!