S’innotzente
de Pietrino Monni

Che sirbone feroce l’han catzziadu
In sa muntagna e in donzi calancone
B’est cherfidu un interu battaglione
Pro arrestare unu periculosu ricercadu.

Gai nariat sa radio e su giornale
Contanne de sos militares su valore
Su corazu dimostradu e s’artu onore
Chertoranne cust’ignobile animale.

Trint’annos de galera l’an dadu
Chene poder dimostrare s’innocentzia
Los at colados chin rara passentzia
Ca isperaiat chi su beru eret triunfadu.

No l’at cretidu su babbu né sa mama
E nemmancu s’avvocadu difensore
E pro cantu galu appat valore
Sa zente n’at perdidu sa fama.

Oje, sa noba dae su carcere m’an dadu
Sos alunnos chi frequentan s’iscola
“S’est affocadu induna bagnarola”
Morinne chene neche e isconsoladu.