Rundine Lizzera
de Peppe Montesu

Pro fizzu tuo in su nidu
istas benenne e torranne
azzescu l’istas chircanne
finzas chi venit pinnidu
volas in s’amenu lidu
die die istas annanne
rundine pinnida lizzera
ch’istas volanne in s’aera.

Consolu ses tue serenu
de sa trista anima mia
chn alas tuas cheria
volare in su littu amenu
pro respirare s’alenu
chi sanat s’anima mia
rundine pinnida lizzera
ch’istas volanne in s’aera.

In supra e cussa nue
impresse dia volare
pro venner a ti chircare
in monte littu in tottue
finzas c’agatto de tue
signos de su tou amare
rundine pinnida lizzera
ch’istas volanne in s’aera.

Cun tecus volare dia
in montes littos pianos
toccare dia cun manos
sas trizzas de nina mia
solu cun issa ebbia
in cunzados solianos
rundine pinnida lizzera
ch’istas volanne in s’aera.

Accisu bellu e dechidu
jucches in su tuo volu
pica custo coro solu
pro chi siat sepellidu
ca solu a su sou unidu
accattat galu consolu
rundine pinnida lizzera
ch’istas volanne in s’aera.

Dae sa turre a su riu
istas tue notte die
cuntinu vies a mie
tristu e privu de briu
alligru su tou ciu
peri chi in piantu sie
rundine pinnida lizzera
ch’istas volanne in s’aera.

Capidanne, 2014