Rundine
de Anna Maria Sechi
Bella rundine ch'a bolu
Atraessas ogni mare,
Benis a mi saludare
Dae no isco cale logu!

Bola artu in sas aeras
Pares un'arcu celeste,
Annunzias beranu est
In oceanos e costeras!

A mie chi so triste e solu,
Cando 'enis a domo mia
Mi faghes cumpagnia,
Mi ses recreu e consolu!

Totu inoghe est logu tou,
Cando t'ido intr'a su nidu
Ch'apo pro te custudidu,
Sa vida torrat de nou!

Passat maju cun beranu,
Colant sas dies de s'istiu
Cando tue unu manzanu,
M'as a nàrrere - Ciau addiu -!

Si puru gai benit s'ora
De che olare in ater'ue,
Inoghe t'iseto ancora
Torra cando cheres tue!

Ses simbulu e Libertade
De su chelu reginella,
t'at fatu rundine bella,
Deus pro s'umanidade!