RUGHE E AMORE DE UNA MAMA

T’hapo pesadu coment’ unu fiore,
e curadu in diligu giardinu,
ma crudel’est istadu su destinu,
pagadu m’hat cun ranzigu dolore.

Narami , fiz’e coro istimadu,
deo lu dia cherrer propri’ ischire,
proit’est ch t’han cherfidu punire
fattendedi creschere gia’ sinnadu.

Ateros fizos los bido fortunados,
currend’ e gioghende in sas carrelas,
in coro tenen bramas e isperas,
sun dae bona sorte accumpagnados.

Deo non lu cheria atzettare,
eppur’ogni die gia’ lu idio,
chi non fisti pius sanu gia’ l’ischio
pero’ non mi cheria rassignare.

Cando ti ogaio in carrozzella,
pazzosa ti gighi’ a ispassizare,
tottu frimmaian a ti mirare,
fist’una criadura troppu bella.

E tue riende isperaias
de crescher san’e fort’in coa ‘e mama,
imberriend’ognora cussa brama,
un’enidor’ ‘e sole sonniaias.

Mi surzias sos ojos de piantu,
in chirc’ e m’ilebiare su trumentu,
ma deo miraio su firmamentu,
preghende cun fide a d’ogni Santu.

Invochendem’ a Deus e Maria,
cun veru sentimentu cristianu,
pedio grasci’ a ti torrare sanu,
non m’han iscultadu, anima mia.

Pro te puru Gesus in cussa rughe,
cun sos bratzos ispaltos si ch’est mortu.
Ti donet de s’amore su cunfortu,
tra mill’ispinas carignos de lughe.

Rosina Cossu (Mores - SS)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!