Roffaelle
di Franceschino Satta

Zurridat a su bentu:
si mosset su collette ’e sa zanchetta.
Una camba ’e s’armentu
s’isculivitat che marionetta.
S’attetterat in bolos;
a tracolla unu tazu ’e sonajolos.
Puliche a pupujones
l’han fattu sos archiles a bisera.
Oje sos iscarpones
a punzittas zoccheddan sa carrera.
Est in "Bia Majore"
su prus bellu cabaddu curridore.
Su muccadore istrintu
in trucu, a nodu mortu che collana.
Ne istaccu ne bintu
sichit a currer comente sa gana.
Sa berritta a rodeu
tappulada e bisunta ’e ozuseu.
A sagada, che fodde malandau,
s’imbrossinat in terra, a brente a susu,
garrigu ’e musca, tottu iscossolau.
Tancat sos ocros. Non nde podet prusu.
Nemmos ischit sas penas ch’hat colau
in tanta cuntierra, in tantu abusu.
Appeddat unu cane in su cunzau,
cuccurumeddat unu carrabusu.
S’anima sua in artu. In su padente
naschit derettu un’atteru molente.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!