ROCA FUNESTA
di Salvatore Murgia

De cussa roca che l'an fatu rùere
s'isconsoladu martire Murenu!
Viles cainos: chi pro ordin'anzenu
l'an fatu s'esistenzia conclùere.

Ma si si corpus torradu est a prùere,
s'anima in chelu est in su regn'amenu,
e-i sa fama curret sena frenu
chi mai nemos no l'at a distruere.

Finas sa roca chi l'est monumentu,
poset distruer sa manu omicida,
ma non cancellat de issu s'ammentu.

Ca pro cantu su mundu at aer vida,
ue bi ferit sole e tirat bentu
sa 'oghe sua restat impremida.

Deo puru de laru una frunzita
deponzo in subra 'e cussa pedra frita.

(Macomer)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!