Roberta
di Renzo Rosa


Roberta

Istanotte,
T’ap’idu in bisione,

Tue puru, m’as bidu!

As risu,

..A pustis de cantu as penadu

Ca in chelu,
no esistit, su tempus passadu.

umpare una vida
..naramis

sa tua,
in presse est finida

e deo,
isetto sa die..
cando ap’a saltiare… su muru

po ti bier de a beru
e poder..rier torra

…deo puru.

Menzione d’onore al premio “maskaras” Terralba 2010