Risposta de Deu
de Rosina Cossu

Notte e die istas pensende
a sa pizzinnia casa passadu
e ses bidente tottu annuadu
ca intro ‘e coro ses sempre suffrende.

Pensa invece che cando riende
serena e contenta hasa giogadu
irmentiga tottu cantu su dolore
e canta ancora lode de amore.

Naras chi tue non m’asa intesu
cando sempre ti ses lamentada
eppuru deo t’appo liberada
istudendedinde su fogu azzesu.

E tue custu l’hasa cumpresu
chi pro miraculu ti ses salvada.
Ti ses fatta manna e m’asa affidadu
cussu piseddu c’asa tantu disizzadu.

E sognias dies meravigliosas
pretende chi fit finidu su suffrire
ma unu lizzu t’hat fattu patire
e ses coladas in baddes spinosa

Ma hasa appidu puru tres bellas rosas
chi su giardinu t’hat fattu fiorire.
Abbratza custa rughe cun amore
ca sa penas t’alleviada cussu fiore.