Risposta a su caru amigu Antoni Piras
di Giuseppe Concas

Prima unu saludu ti do Antoni
in poesia magari dilettante
es totta sa rima interessante
non solu sa ‘e Piras e Tucconi.

Pro s’amigu triballas e sueras
pro dare de prus fadigas tantu
e a mie mi ha s’edade meda frantu
e pagu potto dare in sugh’isperas.

Ma Tue comente fitzu ‘onu
mi las mustradu durche che su mele
s’iscrittu fattu cun manu fedele
ca naturale lu tenes su donu.

A sos cumpantzos che trigu purgadu
fruttu nadiu es de sa ‘idda e Iscanu
accurtzu a mare e terrinu sanu
ricupensa bos dat su seminadu.

E nois de amore semus prenos
pro intendere sa ‘oghe ‘ostra ebia
in domo de Luisi e de Maria
festamos allegros e serenos.

Che frades tottu in cumpanzia
cun frases bellas e versos amenos
nde trattamos nostros e anzenos
ass’ora e s’amada poesia.

Mi a cummossu cudda undighina
chi fit sola trista e lamentosa
trascurada in custu tempus e zelosa
chi prima fit de versos sa reina.

E gai mattessi in domo e sa cantina
se sola ’est’ in nieddu luttuosa
cando bes Franco Antoni e Renzo Rosa
brillat che perla diamantina.
E timo chi mi diet carchi briga
magari tenzo calma a la mantennere
ma guai s’istentades a bennere
ca sinnora ospitale est a s’antiga.

Antoni ringratziandedi e su cantu
so cuntentu e cuntentu sese
creo e unu saludu a tottos trese
cun babbu fitzu e s’ispiritu santu.

Bo lessat annos chentu dies e mese.

Bolotana, 8-3-2010