Risposta a sos Augurios de su cumpleannu
de Franciscu Fulghesu

A S’Amigu e Poeta Serafinu Putzolu de Ardaule

Appo aspettadu fina los cumprire
Cuntentesa m’a dadu S’Auguru
Oe ca sunu ottanta sô seguru
Torro risposta e la des rezire

Conosco sos ottanta ma futuru
Non prevedo ca non lu poto ischire
Ma si Deus mi lassa de sighire
Nessi ateros vinti los procuru

M’invoco prego chi mi lasse Deu
Sas isperanzas chi siana acoltas
Fin’a toccare su secculu intreu

E tottu sanos che in su presente
E dae oe in poi po vintoltas
Ogn’annu de mi iscriere frecuente
____________________________
Ma si non t’appo idu ne intesu
Non mi trascures a su tribunale
E nemancu chi sia discortesu
Ne cambiadu sô de naturale

Ma fin’as satru die cantu male
Non mi podio sustennere in pesu
Ei custos dolores mana resu
Oscuramente in compitu mentale

Sô de tempus chilchende bon’assentu
Po ti mandare nessi calchi rima
Ca sô felice e ti rendere cuntentu

E finas deo torrende che prima
Modu de no passare su momentu
De s’abbrazzare cun sincera istima

Laconi 18/8/2013