Risposta a Sarbadore Enne
di Giuseppe Concas

Ti ringratzio Barore chi a m’iscriere
poi tres’annos, mi has fattu prima
e m’has mustradu chi mi has’istima
e a d’onzi ogru za tind’asa ‘riere
mà commossu e faladu una lagrima
sun b’istados segundos a bi iere
notan bene chi fi Sarbadore Enne
e apo fattu una festa solenne.

Sa volontade cun sa passione
a mi dare sas novas Ti had’ispintu
ei sa fantasia cun s’istintu
bolande lestru che unu puzzone
mi l’has mustradu e nde so’ cunvintu
chi das’ancora e cun professione
senza pasare has decolladu in domo
e ite recumpensa ti do’ como?

Prite anzia ès’edade mia
e pagu a sos amigos potto dare
solu tantu bene augurare
cantu b’ispero in sa diretta via
sanos e salvos pottana arrivare
pro esses pagu a chent’annos ebia
su tragittu ‘e sa vida sa bundanzia
amore e paghe, in bene s’isperantzia.

Ma nara, ite iscusa, ite perdonu,
mai mancadu has cun Giuseppinu
diversu poded’essere su destinu
de su cumandu, nessunu ès padronu
cun suore e fadìga malu o bonu
sighimos a sa fine su caminu
si amos fide e credentes de aberu
pro nois luminosu e su misteru.

Mi has tropp’antadu in s’argumentu
ma, a zuditziu meu, non lu so’,
su paghizzeddu chi dao però
èste agradessidu e so’ cuntentu
che ospitale sardu trattamentu
pare chi rezza prusu de su chi do’
unidos ca Bolotanesos semus
sempre innanti, mai torrare in segus.

Chi’èst amante de sa poesia
l’intendede in su coro e dona tottu
Tue chi l’ha diffusa e ses connottu
cun talentu tuvuccu e maestria
Ti saludo faghindedi ‘e giuria
e fino dandedi unu bellu votu
che cando forte ispaccaias roccas
oe anzianu su Parnasu toccas.

Cando a nou eo tocco su inu
Ti confirmo chi ses’invitadu
benides paris cun Luisi Ladu
a corpus presente in magasinu.

Bolotana, 05-11-2009