Rispondes a murmuttu
di Larentu Pusceddu

Cando in intro de notte mi ch'ischido
s'iscuru diventat luche, ca a s'apalpidu
intendo sa tepiesa tua.

Mancari sias dormida ti chirco,
t'abratzo e lizeru ti baso sos pilos.
Ti ziras in su sonnu chirru a mie
e chircas peri tue sa tepiesa
in sas imbenas alluttas.

Rispondes a murmuttu
che limpidu trainu de s'Eranu
e a sos carinnis chircas sediu nou,
ca mai s'istutat s'ajupore meu…

Oe, che sa prima die
chi t'apo mossicadu sas lavras,
m'abizo in coro, peri si so luntanu,
de sa presenztia tua, manna,
forte che sa terra chi nos collit,
fecunda che maduru tricu seperu,
luchente che isteddu,
ca trazas a tie, che abba ierrile,
cada pensamentu meu.

(Inedita)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!