Ringratziamentu pro sa visita
di Salvatore Enne

Fi’appena torradu
dae cudd’ispidale
ue m’han fattu s’operatzione
e tott’addoliadu
dae s’orrendu male
ch’aia una brutta infezione
tando est arrivadu
s’amigu coriale
chi est Peppe Muzzigone
fattu m’ ha visita
custa cara pessone iscuisita.

Cando a su batente
ha bettadu sa manu
cun eleganza e delicadesa
rispondo prontamente
da subra ‘e su divanu
cun boghe tremulante a debilesa
a custa bussada
rispondo “chie bada
chi mi bussada sa zanna cun lestresa”
“so Concas Giuseppinu
e benzo pro ti bier’a vicinu”.

Appena nde’er bintradu
est pigad’in s’iscala
ca connoschiat bene su caminu
cunfesso m’hat basadu
che femina in sa sala
cand’a cua bi tenet s’isposinu
si est cummossu tantu
ch’in ogros su piantu
li falat chi infustu s’hat su sinu
sas lagrimas ebia
meritan una bella poesia.

So restadu cuntentu
su m’aer visitadu
unu poeta de grande dilettu
l’iscrio pro ammentu
custu meu attestadu
cun tant’orgogliu e forte rispettu
e a custa pessone
non manc’ occasione
de li narrer chi er de coro nettu
er bene raffinadu
ca Babbu e Mamma ‘ona l’han pesadu.

A Peppe amigu meu
l’auguro ben’esser’ e recreu.