Ricchesas passizeras
de Francesco Castia

Sas ricchesas terrenas tottu sunu
Cosas chi passan dae manu in manu,
E cun sa morte las lassat ognunu
In terra, ca sun terra e sognu vanu,

Mai connottu né bidu s’est’unu,
In su vicinu tempus o lontanu,
Ch’in s’ultimu momentu orrendu e branu
De custu breve camminu mondanu,

Portadas si las’hapat a sa chea
Intros s’oscura cassia mortuaria,
Comente forzis giughiat s’idea!

Tangas palattos e muneda varia
Bestiamen de razza bella o fea
Lassat e isparit che vapore a s’aria…

02-1950