Restas in coro nostru
de Don Tonio Sau

Pro sa dispedida de Peppinu Diez


M’has mustradu sempre reverenzia
sempre prontu a o ogni giamada
no bi creio ch’essere fissada
gai prestu sa tua partenzia.

Appo cumpresu in telefonada
chi fi grave sa sufferenzia,
consizzadu t’appo sa prudenzia,
ma morte repente est arrivada.

Peppinu, amigu in sa terrena
vida, gosa oe s’eternidade,
ti siad’in gloria ogni pena

ch’has cundivisu in fraternidade.
Liberu como da ogni cadena
vivas in s’eterna libertade.

Restas in coro nostru amigu caru
frade fidele, generosu e raru.

Sennori-Sassari Frealzu 2012