Reinas biancas
de Antonio Sannia

( a Fabiano)


De reinas mi ponzo a bos contare,
su chi connosco da' sa pitzinnia,
calicuna chi dat solu armonia,
un'ebbia chi ponet pensamentu,
in su coro non tenet sentimentu,
e nemmancu calore podet dare.

Sa reina, bianca che sa frocca,
de modos fines, de rara bellesa,
in su fagher est solu gentilesa,
cun sos riccos e cun sos servidores,
dat abbratzos e retzit sos onores,
sentidos fraigadu at in sa rocca.

Cun tantu amore 'estida de biancu,
calada, est sa reina, da' su chelu,
in coro nacchi tenet un anelu
de paghe, po su mundu ch'est in gherra,
po podet mezorare custa terra,
un ànghelu nos ponet a fiancu.

E si 'idides sa luna ch'est bessinde,
mere e segnora de su firmamentu,
de cuntentesa est tando su momentu
finas ch' in chelu addurat su lugore,
si b'at nues minèttana dolore,
bianca est sa reina ch'est beninde.

Tottu passat che trigu in su sedattu,
non seberat su ranu ch'est cumpridu,
e cando carchi frore ch'at boddidu,
cuntenta si che torrat a sa corte,
dat farina bianca che sa morte,
finas cando su semene est isfattu.

Su sero giamat a s'iscurigada,
in su tribagliu, in donzi caminera,
est sa reina ch'andat in s'aera,
passande lassat solu s'amargura,
in terra isterret frores de tristura,
petalos d'una rosa ch'est siccada.

De su chelu reinas e segnoras,
in s'arzola 'entulade cussu ranu,
e cumpridu, maduru, riccu e sanu,
solu a betzu connoscat tristas oras.


Segnalazione - Cuncursu de poesia "Soloai" Nostra Segnora de sa Paghe - Oniferi 2013