Ratza mala sos sardos
de Giovanni Pira

 


Ratza mala sos sardos. Da Hènt’annos
Sun i gherra tra issos. Gherra frita,
pro husta limba sarda, maleita
pelèas, murrunzìas e ingannos.

Hie la hèret hòta e hie lhùda,
hie la hèret frita e hie lena.
Pero nissunu atzetat s’anzena:
gasi pro gasi istan a sa muda!

In Casteddu li naran “Is pipius”
e “Sos piseddos” sun in Logudoro.
“Sos pitzinnos” naramos in Nùoro….
Sos meos, sos mios e is mius.

Su moventi, burricu, su poleddu,
su maraxàni, su grodde, su matzòne.
Procalvu, porcu areste, su sirbone,
su trasti, su pilìtu, e su botèddu.

Hèntu e hèntu modos differentes
Totu pro narrer sa matessi hòsa,
mancu hi tra Palau, Pula e Bosa
vi sian tres diversos cuntinentes.

Ma hòmo, istudiosos e limbistas,
mastros de teoria e de pratica,
in fonica espertos e gramatica,
pustis jovios, brias, intervistas….

E istrahàos de tant’isetare.
Sun resessìos a nde ahèr una.
E la mutin “Limba Sarda Comuna”!
Ma nissunu la voled’allegare.

Sun dishùntentos sos hàmpidanesos
Ha su logudoresu an favorìu.
De Barbagia e d’Ozàstra? Mancu piu,
e a murrùnzu sus sos gadduresos.

Sa zente non resessìd’a hùmprendere,
mancari hi vi siat s’assimìzu,
proite naran figiu e non prus fizu,
e defensàre imbetzes de difendere?

Un’amihu de Onne, sardu intrèu
Hi dai medas annos ud’apithu,
m’at naràu: “Est unu misturithu!
Malu pro malu, mi collo thu meu!”

Mentzione d'onore - Setzione Armando Pira – Poesia in rima - “Cuncursu ‘e poesia Sarda – Armando Pira” - Nugoro 2017