RAMENERIS

Sos mannos mios fun rameneris,
cantaian in sas càrrelas a traggiu:
“Chie comporat labiolos e brasceris.
Accudide ca ch’ est su ramenaggiu.

Chie a nou nde cheret istagnare
saltainas de ramene e labiolos,
padeddas, broccas, brocchittolos;
su ‘ezzu po nou podet cambiare”

Cussa oghe distinta e attonada
in sas carrèlas, sa idda mudaiada
e cando fit finida sa cantada
tott’in d’una si presentaiada:

a labiolu a coddu, agganzadu
a s’asa de s‘istreppu su malteddu,
cun sa este carriga ‘e tintieddu,
su brasceri in manu funtenadu.

Cuss’arte puru como ch’este fora
abbarradu nd’est solu s’ammentu
de cussa bella oghe incantadora,
chi pariat trazzada dae su entu.

Giovanni Michele Migali

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!