Raju de prata
de Dante Erriu

Notesta sa luna est luxent’in celu
totu beni sprata s’at a saludai,
a color’’e prata ddu spraxit su velu
chi totu su mundu ndi potzat gosai.

Ndi potzat gosai chin’est suferenti
e a chin’in terra est chen’’e amori;
miradda, ca podis, totu cudda genti…
cun su raju bellu ìnnidu lugori,
intrega crarori – a totu sa terra,
sa tristura serra – de mama e pipiu
chi mai scurìu – potzant agatai.

Potzant agatai sa bell’alligrìa,
o raju luxenti, cun delicadesa!
Intrega ca podis sa bell’armonìa
e arricamàdda totu cun finesa.
Prena de puresa – luna ses notesta,
paris una festa – alligras su coru,
cun su tû restoru – s’as acuntentai.

As acuntentai sa terra afrigìa
aundi ti péliant sa sinzilla manu,
tirandi ca podis dogna carestìa
e fai chi gosit su genir’umanu.
Tui Soberanu – ca ses sa poténzia
dogna suferénzia – muda in alligrìa
sa bell’armonìa – tui as a donai.

Tui as a donai su raju frorìu
chi de dign’amori est beni pintau;
a sa part’e mundu chi oi est famìu
prenidd’una mesa de pani-pesau;
bengat intregau – cun manu donosa,
o genti diciosa – pren’’e passiénzia
dogna suferénzia – potzat acabai.

Potzat acabai totu s’axiori
cun totu sa tìrria chi nc’est in su mundu
po chi luxat sempri cudd’ìnnid’amori
chi su coru tristu torrit prus giocundu;
dogna sperefundu – tirand’e sa terra,
sa tristura serra – o luxenti raju
ch’in terra su spaju – non potzat mancai.

Notesta sa luna est luxent’in celu
totu beni sprata s’at a saludai.

Primo Premio Sezione in Rima- Premio di Poesia Sarda Caragnani - Calangianus 12-03-2016