Punzos serrados
di Antonio Piras

Punzos serrados
immandrande isperas
e isetos.
Bene cosidos,
arraighinados,
costoinde richesas
e dinaris,
istringhinde fortunas,
balentias,
odios e rancores.
Punzos mandigadores,
ingugliones,
ite serrades
in mesu
a deghe poddighes istrintos?
In custos punzos serro
tota sa vida mia
tribbulada,
matanas
e suores
cun sos errores
de sa zoventude.
Da ch'enit s'ora 'e fuere
los aberzo
semenande
punzos de pruere
a su 'entu 'e sa vida!

Vida terrina

(2^ classificata alla IV edizione di "Poetendi e contendi" – Escalaplano, 16-04-2011)