Puite...
de Antonio Sannia

Ite est custu respiru,
ch'intendo intro 'e su sinu,
banduleri currinde in s'impedradu;
ammentos de aìru,
isterret in caminu,
ca de deris mancunu nd'at domadu
su tempus traitore,
de gosu o de dolore,
chi como tottu in d'una nd'est torradu,
cuntentu 'e ponner fogu,
chena ischire chi cussu non fit giogu.

Lassami ismentigare,
su dolu 'e su sentidu,
inserradu in s'iscuru 'e su mudore;
non lu fetas torrare,
si si che fit fuidu,
mancari durche esserat su sabore,
de innidos beranos,
in lughidos manzanos,
tintos de gosu e prenos de calore,
chi in cussos padros d' oro,
su jannile an abertu de su coro.

Como misera frina,
puite ses colada,
si fis che bentu frittu che su nie;
cun lughe serentina,
ti ses torra mustrada,
a chizas altas dimandande a mie,
s'abbratzu 'e su perdonu,
chi t'apo a dare indonu,
in su galanu ammentu 'e cussa die,
ch'in bratzos m'as leadu,
su corpus unu solu est diventadu.

Andadu ch'est in bolu
su "bellu" de s'amore,
laras e basos, bisos e chimeras,
lassande disconsolu,
po s'incras benidore
e in su coro, mudas, sas isperas.

Seconda classificata al XXVIII concorso di poesia sarda CRE-ACLI - Orgosolo 19 novembre 2016