Prommisas
de Mimmia Soro

(A Checco Santona)


Narad’antigu unu dicciu ladinu
(sas prommissas sun depidos) Chiccheddu,
Si non sun fatas da unu piseddu
O dae mente cunfettad’a binu.
O da chie had’avversu su destinu
O chie tenet neghe in su cherveddu,
Chi cheret fraigare unu casteddu
Senza fundamentu in su terrinu.
Cantu t’hat nadu Anghela Maria
Ti sevat caru Checco ‘e lezione
E meditabi subra unu momentu.
Proggettos nde podes fagher chentu
Ma su proggettu prommissu a Mimmia
Si no lu finis a perfezione
Contat fallidu su tou talent.

Cun affettu Mimmia Soro (Olanda)