Promissa
de Anna Cristina Serra

No sciu in cali bisu s’est pratziu
cussu passu atriviu
atiddendu unu giassu
cumpartu unu merì colori ‘e arangiu
candu is b?lidus s’imbentant
ca sa noti est strinta-strinta
po su steddu de aciapai.
In su liminaxi de sa passada
che disterraus chene mari po torrai
is Nannais mius
arresant po s’incungia
sempri langia inguni puru
e totus is granus de arrosàriu
no abbastant a intzertai in cali nai

de su Sruexu Mannu
s’est cuada sa promissa
de una Terra bisadora.
De sa pena sua
no mi pregonteis s’ora
ni poita dda connosciu ‘e s’andanta
ca cuss’ ‘enna no tenit anta
bona a poderai sa punta
de unu bisu perdulàriu
ni sa stracia
torrada a nou in sa manu mia
pratzia intre fracis e isteddus.


1° Premio Poesie in versi liberi - Premio Biennale di Poesia in Lingua Sarda “A pes de Santu Padre” - Bortigali 2013