PROFUMU DE AMORE

Subra una nue de ammentu, passizende,
torro in pessegus pro lu seberare
su tempus, chi in chiliru so passende,
e a su pius bellu mi cherzo frimmare.

Sett’annos, bistireddu pende-pende,
(passadu mi l’aiat sorre mia),
e bella mi creio, canta-cantende
a una puppia de istratzu, s’anninnia.

Unu bicculu ‘e fune pro brincare,
isculza e pius mannitta, cun a tie,
sa cuntentesa fit a istare umpare,
e a gosare, die fattu a die.

E fit amore puru e infinidu,
lughente e cristallinu chei su mare,
sa corte mannna, gialdinu fioridu
bell’e pelfettu fit pro bi regnare.

A manu tenta nos piaghiat istare,
ammajados, abbaidende attesu,
e calda fit sa rena pro gosare,
cando in su coro fit su fogu atzesu.

Sa gioventura, in banzigu de lizu,
sos sonnios ninnaiat e s’ispera,
su tempus bolaiat e chenza impizu,
sa vida che una puma fit lizera.

Sa familia, risittos de criadura(s),
e sacrifizios chenza mai reposu.
Tra bonu e malu, nudda eternu dura(t),
e cun pascescia isettaio su gosu.

Milli casteddos aio fraigadu,
lende dae s’arcu ‘e chelu onzi colore,
sonnios e isperas chi apo impreadu
pro balzamu chi sanat onzi dolore.

La so finende custa passizada,
cun sa maja de cuddu tempus andadu,
m’abizo, a dolu mannu, so imbetzada,
ma su coro pitzinnu m’est restadu.

Como m’abbaido in giru, a lu chircare
su tempus, chi est boladu chei su fumu,
de cudd’amore mannu chei su mare
restadu est, galu intensu, su profumu.

Giuseppina Schirru

GIUSEPPINA SCHIRRU
NATA A LA MADDALENA
RESIDENTE SASSARI