Profeta
di Gigi Piu

Salvatore, permitti chi ti fetta
Unu sonetto a sa manera mia,
In su liberu meu ’e poesia
Già b’est iscrittu chi non so poeta;

Deo, app’istudiadu in sa pinnetta
Alugh-’e fogu e sena cumpagnia
E po l’haer intesu già l’ischia
Chi niun-est in patria Profeta;

Ma ite b’intro cun Dant-e Petrarca?
Cun Parini, Montale o Gabriele?
Est custu ch’a cumprender non resesso;

Deo a s’istile meu, isto fidele
E mi nde falo da-e cussa barca,
Tantu cun cussos ne bintro ne besso.-

Magumadas su sette de Frealzu 2002