Pro una mariapicca
de Pietrino Monni


Tres ulibos tenzo in su giardinu
Unu est postu indunu vasu ‘e terra
Su secundu est creschenne induna serra
Su terzu est in s’oru ‘e su caminu.

Boccan ulibas birdes e nigheddas
Chi no arriban mai a drempire
Una mariapicca bi rebbottat donzi die
No l’ istrean sas menzus trappuleddas.

Coccone cunnidu chin michina
Coeteddos e minzas sas bombettas
L’appo propostu de rezzettas
Po l’ isfrattare cantu prima.

Bidu chi su remediu pariat vanu
E non beniat bene de attera manera
Pro no ammainare sa pandera
L’appo isparada eris manzanu.