Pro Tia Antioga Piereddu
de Pietrino Pani
1

Da settanta tres dies avanzadu
Ad su destinu de unu avenimentu
Zia Antioga chi nos a lassadu
In sun sonnu soave e lentu lentu
Chie laid mai immaginadu
Chi non essera arriva a chentu
In custa vida de isperante amore
Tottus nos ad l'assadu cun dolore

2

Nois isperaimis tottugantos
Chi aerada su tempus trasgredidu
Ca pius de deganno ad sufridu
Pregande a deu e sos ateros santos
Chi custa die issa aerad bidu
In premiu de sas penas e piantos
In sos ultimos annos chi a passadu
Ca li aida sa vista abbandonadu

3

fid che una reina induna corte
dae sos connoschentes corteggida
pro chi sas fzas lan sempre istmada
cund unu amore freneticu e forte
pro su cale non lana abbandonada
fina a cando arrivada li est sa morte
fidi istimada incantu soferente
dae fizu e fizas e parentes

4

nois chi semus vivinde lontanu
de custa nobile istimada zia
ma immesu de nois fitianu
su pensamentu de issa cunparia
dae su sero finu a su manzanu
pro nos fagherecoraggiu e armonia
nos faghiada coraggiu fina a riere
insisperanzia de la torrare a biere

5

Inveces su destinu canbiadu
ca su tempus est postu acambiare
si una die amos a torrare
maghari issa nos apad lassadu
saffetu nostru non pode mancare
s'amore chi tenimos nos a dadu
su sentimentu nostru fina a morrer
ca bos amamos che frades e sorres

6

E como pro sa nobile mancaza
Chi ai bois arrivada este in cussa ora
Rezide dae nois condoglianza
Cun s'inspernzia de nos biere ancora
Sas nostalgia de sa sarda aurora
Si vive solu essende in lontananza
Pro chi es custu su seriu cuncetu
Tantos saludos amore e afetu

5-2-2002 (Belgiu)